Белоглава овесарка (Emberiza leucocephalos) (трето наблюдение)
10.02.2017

Emberiza leucocephalos, 06 февруари 2017 г., сн. Людмил Стоянов

На 06 февруари 2017 г. Людмил Стоянов хваща един мъжки екз. Emberiza leucocephalos в района на гр. Костинброд, обл. София.

Снимки:

Emberiza leucocephalos, 06 февруари 2017 г., сн. Людмил Стоянов

За контакти

info@bunarco.org

+359 887 676 341