Български национален комитет по редките видове птици (BUNARCO)


е самостоятелен орган, създаден и функциониращ според целите и международно приетите правила на Обединението на европейските комисии по редките видове птици (Association of European Records and Rarities Committees, AERC) http://www.aerc.eu. Комитетът не се отличава по целта, принципите и правилата на работа от никой от останалите национални комитети по редките видове в европейските страни. Той е правоприемник на Комисията по редките видове, създадена на Учредителното събрание на Българското дружество за защита на птиците на 3 юни 1988 г. До 1994 г. тази комисия изпълни редица задачи, отнасящи се до приобщаването на България към дейността на AERC. На 7 декември 1995 г. всички изявени български орнитолози са поканени за сформиране на отделен и независим комитет по редките видове, като повечето от професионалните орнитолози и най-изявените любители се отзовават на поканата. На срещата се взема решение за създаване на Български национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) и е избран неговия състав с председател доц., д-р Божидар Иванов. При изграждането и функционирането на комитета се прилагат принципите, общоприети в останалите европейски страни с подобни структури. Създаването на Българския национален комитет по редките видове птици е обявено от Асоциацията на европейските комитети по редките видове птици през октомври 1996 г., с което той добива легитимност.
Целта на BUNARCO e да обезпечи попадането в научната литература само на сигурни и научно достоверни данни като следи, документира и оценява всички наблюдения, отнасящи се до:
- появяване на нов, рядък или необикновен за фауната на България вид птица на територията на страната
- установяване на първо за страната гнездене на даден вид
- появяването на вид птица, далеч от неговия основен ареал
- появяване на видове в извън обичайните за страната срокове и местообитания.

BUNARCO периодично обновява националния списък на видовете птици, а така също изготвя доклади за приетите или отхвърлени наблюдения.

Териториалният обхват на действие на Комитета е територията на България и морските пространства на страната, включително вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона и 200-милната изключителна икономическа зона на България.